Historie SDH Rokytník

První hasičské sbory byly zakládány v českých zemích od roku 1864. Koncem 19. století docházelo k masovému ustavování dobrovolných sborů. Vzniklo téměř 2 000 organizací s 85 000 členy.

Sbor dobrovolných hasičů v Rokytníku byl založen roku 1889. V obecním rokytenském rozpočtu bylo na rok 1890 počítáno s částkou   na novou stříkačku a výzbroj. Zajímavý je zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Rokytníku dne 12. ledna 1890. Obecní zastupitelé žádají majitele náchodského panství (prince Schaumburg -Lippe) o finanční příspěvek na hasící náčiní. Kníže vyslal k jednání obecního zastupitelstva lesního Kobra z Horního Kostelce. Jeho odpověď však byla zcela záporná a odůvodněná tím, že panství náchodského velkostatku nemá v této obci žádného příbytku ani jiné stavení. Přesto dne 2. února 1890 obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo stanovy dobrovolného hasičského sboru a v létě téhož roku i finance na novou stříkačku. Z obecního rozpočtu bylo vydáno 1 120 zlatých. V roce 1890 byly zřízeny 2 vodní nádrže, jedna u obecního lesa a druhá u hasičského skladiště. To bylo postaveno během  6ti týdnů za 476 zlatých a 60 krejcarů v roce 1893. Prvním velitelem spolku byl Antonín Křivda a starostou Jan Maršík.

Přišla 1. světová válka. Muži byli povoláni do války a 17 se jich už nevrátilo. Veškerá spolková činnost ustala a znovu se obnovila až po válce.

Dne 23. 6. 1935 bylo uspořádáno Okrskové požární cvičení hasičské. Slavnostní průvod vyšel od hostince čp. 95 pana Josefa Pavla a vedlo ho šest místních hasičů se státní vlajkou. V průvodu jely automobilové stříkačky z Hronova, Zbečníka, Červeného Kostelce a Velkého Poříčí. Dále motorová stříkačka z Velkého Dřevíče a rokytenská ruční stříkačka. Nesena byla standarta „Ohni zmar“. Následovaly ženy v národních krojích, hasičský dorost, Orlové, skupina německých hasičů z blízkých německých vesnic a Stárkova, členstvo hasičské, hudba, samaritáni. Na sokolském cvičišti přivítal přítomné starosta obce pan Josef Lof a slavnostním řečníkem byl župní starosta pan Vojtěch Jirásek z Hronova. Po odehrané státní hymně začalo požární cvičení sborů Hronov, Zbečník, Velký Dřevíč a Rokytník na stavení pana K. Kříže čp. 37 a čp. 55, které bylo pouze chráněno. Poté následovaly různé ukázky cvičení dorostu, skupin se žebříky, skupinová cvičení. Rokytenští hasiči předvedli ukázku Slovanstva v boji „Nad Tatrou se blýská“, se kterou účinkovali na mnoha slavnostech. Následoval koncert a na závěr večerní taneční zábava v sokolovně.

Sjezd hasičské župy v Rokytníku se konal 11. 7. 1937. Slavnosti se zúčastnily okolní žu

py – Hronov, Zbečník, Bohdašín a další. Všichni zástupci hasičstva z celé župy náchodské pochodovali opět ve slavnostním průvodu, který byl vypraven ze drah na sokolské hřiště. Uvítací řeč měl starosta obce František Tylš a slavnostní projev pan Jan Rykl z Pavlišova, župní starosta a krajský vzdělavatel hasičstva. Po státní hymně nastalo cvičení se stroji. Stříkáno bylo na evangelický kostel a čp. 43. Předvedena byla také ukázka hašení s pěnou, kterou předvedl zástupce firmy Bratři Zikmundové z Lutína – Olomouce. Večer byla uspořádána v místní sokolovně veselice.

Roku 1939 vzniklo z iniciativy Josefa Kaválka žákovské družstvo hasičů, které  s krátkými přestávkami existuje dodnes.

Hasiči Rokytník – historie

Koncem ledna 1940 byla zakoupena motorová  stříkačka  „Stratílek“ za 31 650 Kč a 100 metrů hadic. Také bylo rozhodnuto o koupi motorového vozidla k dopravě stříkačky. Koupilo se starší vozidlo Praga Alfa za 6 250 Kč od Karla Skořepy z Náchoda. Auto sloužilo i jako sanitní. Ve 40. letech působila při hasičském sboru silná samaritánská skupina, kterou vedl pan Karel Kříž. V této době se již tolik nevyjíždělo k požárům, spíše se dbalo na prevenci, udržovaly se 4 vodní nádrže, získávaly se odborné znalosti a dovednosti. Schůze se konaly v hospodách U Rábů , U Vacků  a U Lofů.

V roce 1959 dosloužila požární stříkačka „Stratílek“. Za ni byl přidělen ještě tentýž rok zachovalý starší agregát zn. Mára 1200, patřící původně hronovskému požárnímu sboru. Také auto Praga skončilo svoji službu. MNV  v Hronově koupil od hronovské čistírny Tatru 805 a následně ji věnoval Rokytníku.

V roce 1964 se místní hasiči poprvé zúčastnili soutěže požárních družstev v Dolní Radechové. Poté již byla jejich účast pravidelná. Změna v požární technice nastala opět v roce 1969. Agregát Mára byl odepsán pro celkovou opotřebovanost a sboru byla přidělena starší stříkačka PS 8 z Hronova.

Spolek také od začátku spoluvytvářel kulturní život v obci. Od roku 1969 byly každoročně pořádány i třídenní lyžařské zájezdy na chatu Májku v Krkonoších, na kterých nechyběla zábava, pohoda a veselí. Následující 70., 80. a 90. léta se nesla v duchu soutěží, prevence a kultury.

Mladí hasiči Rokytník

Sbor dobrovolných hasičů v Rokytníku překonal během své existence mnoho překážek a úskalí. Počátek jeho založení předcházela nutnost a strach z červeného kohouta. Dnes po 120 letech je situace a postavení sboru již trochu jiné. Naše výjezdová jednotka pomáhá nejen při požárech, ale i při rozmarech počasí (povodně, sníh, vítr), aktivní členové pořádají pravidelné kulturní akce, které jsou zaměřené velmi často na děti.  Od roku 2007 se opět nově schází skupinka mladých hasičů, družstvo žen i mužů se účastní soutěží.

V jubilejním roce 2009 má sbor 112 členů, z toho 33 žen a 18 dětí.

Výstavba hasičské zbrojnice

Postupem času stará hasičská kůlna přestávala vyhovovat, byla malá, vlhká a sešlá a také schůzování po hospodách už nebylo to pravé. Proto se zrodila myšlenka na postavení nové zbrojnice, která by sloužila jako klubovna pro členy i mladé hasiče a zároveň jako garáž pro auto a ostatní hasičský materiál. MNV Hronov s tímto nápadem souhlasil a slíbil pomoc. S přípravou se započalo v roce 1960. První výkopy byly provedeny 24.dubna 1961. Stavba trvala  čtyři roky. Celkové náklady vyšly na 230 000 Kč. Hasiči a ostatní občané Rokytníka odpracovali zdarma celkem 7 663 hodin. Se stavbou pomohly i kolektivy hasičů z Velkého Poříčí a Chlívců. Hasičská zbrojnice má kromě garáže i sušák na hadice a dílny, 3 klubovny a technické  zázemí, v suterénu  byl mandl a v přízemí fungovala knihovna. Do užívání byla zbrojnice předána dne 6. 12. 1964.

Požáry v Rokytníku

Vyhořelá stavení :        1867-  dům Karla Semeráka ,  čp. 68

1888 –  dům A. Kleprlíka, čp. 51

– dům Josefa Dítěte, čp. 76

1895-   statek Benedikta Erbera, čp. 24

1904 –  chalupa Františka Středy v Pustinách, čp. 48

1905 –  stavení tkalce Vepřka a Ševce, čp. 30

1906 –  chalupa Celestýna Šimka na Zadech, čp. 71, od blesku

1915 –  chalupa kováře Václava Rábe, čp. 22

1919 –  výměnek k čp. 13 Karla Prudiče, čp. 117

1929 –  hospodářská budova chaty na Turově, čp. 123

1930 –  opět stavení kováře Rábe, čp. 22

1934 –  chalupa u Vlachů na Zadech, čp. 21

1935 –  Jiráskova chata na Turově, čp. 123

1956 –  sokolovna

1968 –  Turkova chalupa na Zadech

1982 –   kůlna u Mertlíkova statku

Zřízení vodních nádrží

Kvůli nutnosti, aby ve vesnici byl neustále k dispozici dostatek vody, byly zřízeny vodní nádrže. První nádrž byla vybudována u hasičského skladiště u Jirásků  čp. 19 kolem roku 1890. Na schůzi zastupitelstva obce  dne 7. 7. 1936 bylo rozhodnuto o vybudování další nádržky  a to u elektrického transformátoru (u hřiště). Stavbu provedla firma pana Bureše z Prahy za cenu 3 052,60 Kč. Tato firma v té době prováděla regulaci řeky ve Velkém Dřevíči. Část nádrže je na sokolském pozemku. Tělovýchovná jednota Sokol s ochotou souhlasila s provedením bez jakýchkoliv dalších nároků.

O vybudování  třetí nádrže na horním konci obce u Pázlerových  pod Romančákovými (čp.49) bylo rozhodnuto zastupiteli 9. 7. 1937. Požadovaný roční nájem majitele pozemku byl 5 Kč ročně, na což obecní zastupitelstvo přistoupilo. Stavbu provedl stavitel Břetislav Veselý z Hronova za 5 840 Kč.

Čtvrtá nádrž byla vybudována na Drahách na pozemku u Machů čp. 92.

V roce 1964 byly kvůli zajištění lepší požární bezpečnosti opraveny vodní nádrže na Drahách a na horním konci obce pod Baudyšovými.

Josef Štencl

One Response to “Historie SDH Rokytník

Přidej komentář